דלגו לתוכן
משלוח חינם לכל הארץ מעל 199₪
שפה

תנאים והתניות

עודכן לאחרונה: 02 במאי 2022

אנא קרא תנאים והתניות אלה בקפידה לפני השימוש בשירות שלנו.

פרשנות והגדרות

פרשנות

למילים שבהן האות הראשונה היא באותיות רישיות יש משמעויות המוגדרות בתנאים הבאים. להגדרות הבאות תהיה אותה משמעות, בין אם הן מופיעות ביחיד או ברבים.

הגדרות

למטרות תנאים והתניות אלה:

 • שותף פירושו ישות השולטת, נשלטת על ידי או נמצאת בשליטה משותפת עם מפלגה, כאשר "שליטה" פירושה בעלות על 50% או יותר מהמניות, ריבית הון או ניירות ערך אחרים הזכאים להצביע לבחירת דירקטורים או רשות מנהלת אחרת.

 • מדינה מתייחסת ל: בריטניה

 • החברה (המכונה "החברה", "אנחנו", "אנחנו" או "שלנו" בהסכם זה) מתייחסת ל- FELDART COLLECTION LTD, C/O AFZ Accountancy Suite 9 Highview, 284-290 Great Clowes Street, Salford, England, M7 2HD.

 • התקן פירושו כל מכשיר שיכול לגשת לשירות כגון מחשב, טלפון סלולרי או טאבלט דיגיטלי.

 • השירות מתייחס לאתר.

 • תנאים והתניות (המכונים גם "תנאים") פירושם תנאים והתניות אלה המהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בנוגע לשימוש בשירות. הסכם תנאים והתניות זה נוצר בעזרת מחולל התנאים וההגבלות.

 • שירות מדיה חברתית של צד שלישי פירושו כל השירותים או התוכן (כולל נתונים, מידע, מוצרים או שירותים) המסופקים על ידי צד שלישי שעשויים להיות מוצגים, כלולים או זמינים על ידי השירות.

 • האתר מתייחס לאוסף פלדרט, נגיש מ https://www.feldartcollection.co.uk/

 • אתה מתכוון לאדם הניגש לשירות או משתמש בו, או לחברה, או לישות משפטית אחרת שבשמה אדם זה ניגש לשירות או משתמש בו, לפי העניין.

אישור

אלה הם התנאים וההתניות המסדירים את השימוש בשירות זה ואת ההסכם הפועל בינך לבין החברה. תנאים והתניות אלה מגדירים את הזכויות והחובות של כל המשתמשים בנוגע לשימוש בשירות.

גישתך לשירות והשימוש בו מותנים בקבלתך ועמידתך בתנאים והתניות אלה. תנאים והתניות אלה חלים על כל המבקרים, המשתמשים ואחרים הניגשים לשירות או משתמשים בו.

על ידי גישה לשירות או שימוש בו אתה מסכים להיות מחויב לתנאים והתניות אלה. אם אינך מסכים עם חלק כלשהו מתנאים והתניות אלה, אינך רשאי לגשת לשירות.

גישתך לשירות והשימוש בו מותנים גם בקבלתך ועמידתך במדיניות הפרטיות של החברה. מדיניות הפרטיות שלנו מתארת את המדיניות והנהלים שלנו בנוגע לאיסוף, שימוש וגילוי של המידע האישי שלך כאשר אתה משתמש באפליקציה או באתר ומספרת לך על זכויות הפרטיות שלך וכיצד החוק מגן עליך. אנא קרא בעיון את מדיניות הפרטיות שלנו לפני השימוש בשירות שלנו.

קישורים לאתרים אחרים

השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שאינם בבעלות החברה או בשליטתה.

לחברה אין שליטה על התוכן, מדיניות הפרטיות או הפרקטיקות של אתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי כלשהו, והיא אינה נושאת באחריות להם. כמו כן, הנך מאשר ומסכים כי החברה לא תהיה אחראית או אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרם או נטען כי נגרם על ידי או בקשר לשימוש או הסתמכות על כל תוכן, טובין או שירותים כאמור הזמינים באתרי אינטרנט או שירותים כאמור או באמצעותם.

אנו ממליצים לך בחום לקרוא את התנאים וההתניות ומדיניות הפרטיות של כל אתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שבהם אתה מבקר.

סיום

אנו רשאים לסיים או להשעות את הגישה שלך באופן מיידי, ללא הודעה מוקדמת או חבות, מכל סיבה שהיא, כולל ללא הגבלה אם תפר תנאים והתניות אלה.

עם סיום ההסכם, זכותך להשתמש בשירות תיפסק באופן מיידי.

הגבלת אחריות

על אף כל נזק שעלול להיגרם לך, האחריות המלאה של החברה וכל אחד מספקיה על פי כל הוראה בתנאים אלה והסעד הבלעדי שלך לכל האמור לעיל יוגבלו לסכום ששולם בפועל על ידך באמצעות השירות או 100 דולר ארה"ב אם לא רכשת דבר באמצעות השירות.

במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, בשום מקרה החברה או ספקיה לא יהיו אחראים לכל נזק מיוחד, מקרי, עקיף או תוצאתי כלשהו (לרבות, אך לא רק, נזקים בגין אובדן רווחים, אובדן נתונים או מידע אחר, בגין הפרעה לעסקים, בגין פגיעה גופנית, אובדן פרטיות הנובע או קשור בכל דרך שהיא לשימוש או לחוסר היכולת להשתמש בשירות, תוכנת צד שלישי ו/או חומרת צד שלישי המשמשת עם השירות, או בקשר אחר עם הוראה כלשהי בתנאים אלה), גם אם החברה או כל ספק קיבלו הודעה על האפשרות לנזקים כאלה ואפילו אם התרופה נכשלת במטרתה המהותית.

מדינות מסוימות אינן מתירות החרגה של אחריות משתמעת או הגבלת חבות בגין נזקים מקריים או תוצאתיים, כלומר ייתכן שחלק מההגבלות לעיל לא יחולו. במדינות אלה, אחריותו של כל צד תוגבל במידה הגדולה ביותר המותרת על פי חוק.

כתב ויתור "כפי שהוא" ו"לפי זמינות"

השירות ניתן לך "כמות שהוא" ו"כפי שהוא זמין" ועם כל הפגמים והפגמים ללא אחריות מכל סוג שהוא. במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, החברה, מטעמה ובשם החברות המסונפות לה ומעניקי הרישיונות וספקי השירותים שלה ושלהם, בהתאמה, מתנערת במפורש מכל אחריות, בין אם מפורשת, משתמעת, סטטוטורית או אחרת, ביחס לשירות, לרבות כל אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות ואי-הפרה, ואחריות שעשויה לנבוע ממהלך העסקה, מהלך הביצוע, השימוש או פרקטיקת הסחר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה מספקת כל אחריות או התחייבות, ואינה מציגה כל מצג מכל סוג שהוא כי השירות יענה על דרישותיך, ישיג תוצאות מיועדות, יהיה תואם או יעבוד עם כל תוכנה, יישום, מערכת או שירות אחרים, יפעל ללא הפרעה, יעמוד בתקני ביצועים או אמינות כלשהם או יהיה נקי משגיאות, או כי שגיאות או פגמים כלשהם ניתנים או יתוקנו.

מבלי להגביל את האמור לעיל, החברה או מי מהספקים של החברה אינם מציגים כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או במשתמע: (i) לגבי ההפעלה או הזמינות של השירות, או המידע, התוכן והחומרים או המוצרים הכלולים בו; (ii) שהשירות יהיה ללא הפרעות או ללא שגיאות; (iii) באשר לדיוק, לאמינות או למטבע של כל מידע או תוכן המסופק באמצעות השירות; או (iv) שהשירות, שרתיו, התוכן או הודעות הדוא"ל הנשלחים מהחברה או מטעמה נקיים מווירוסים, סקריפטים, סוסים טרויאניים, תולעים, תוכנות זדוניות, פצצות זמן או רכיבים מזיקים אחרים.

תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים החרגה של סוגים מסוימים של אחריות או הגבלות על זכויות סטטוטוריות רלוונטיות של צרכן, כך שייתכן שחלק מההחרגות וההגבלות לעיל או כולן אינן חלות עליך. אולם במקרה כזה יחולו ההחרגות וההגבלות המפורטות בסעיף זה במידה הרבה ביותר הניתנת לאכיפה על פי הדין החל.

החוק החל

חוקי המדינה, למעט כללי ברירת הדין שלה, יחולו על תנאי שימוש אלה ועל השימוש שלך בשירות. השימוש שלך באפליקציה עשוי להיות כפוף גם לחוקים מקומיים, מדינתיים, לאומיים או בינלאומיים אחרים.

יישוב סכסוכים

אם יש לך חשש או מחלוקת לגבי השירות, אתה מסכים לנסות תחילה לפתור את המחלוקת באופן לא רשמי על ידי יצירת קשר עם החברה.

עבור משתמשי האיחוד האירופי (EU)

אם אתה צרכן של האיחוד האירופי, תוכל ליהנות מכל הוראות החוק המחייבות של המדינה שבה אתה תושב.

תאימות משפטית בארצות הברית

אתה מצהיר ומתחייב כי (i) אינך נמצא במדינה הכפופה לאמברגו של ממשלת ארצות הברית, או שהוגדרה על ידי ממשלת ארצות הברית כמדינה "תומכת טרור", וכן (ii) אינך מופיע ברשימה כלשהי של ממשלת ארצות הברית של צדדים אסורים או מוגבלים.

הפרדה וויתור

יכולת הפרדה

אם הוראה כלשהי בתנאים אלה תיקבע כבלתי ניתנת לאכיפה או חסרת תוקף, הוראה זו תשונה ותפורש כדי להשיג את מטרותיה של הוראה זו במידה הרבה ביותר האפשרית על פי החוק החל, ושאר ההוראות ימשיכו במלוא תוקפן ותוקפן.

ויתור

למעט כפי שנקבע בזאת, אי מימוש זכות או דרישה לביצוע התחייבות על פי תנאים אלה לא ישפיע על יכולתו של צד לממש זכות זו או לדרוש ביצוע כזה בכל עת לאחר מכן, וגם ויתור על הפרה לא יהווה ויתור על כל הפרה עתידית.

תרגום פרשנות

תנאים והתניות אלה עשויים להיות מתורגמים אם הפכנו אותם לזמינים עבורך בשירות שלנו.
אתה מסכים כי הטקסט המקורי באנגלית יגבר במקרה של מחלוקת.

שינויים בתנאים והתניות אלה

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף תנאים אלה בכל עת. אם תיקון הוא מהותי, אנו נעשה מאמצים סבירים לספק הודעה מוקדמת של 30 יום לפחות לפני שתנאים חדשים ייכנסו לתוקף. מהו שינוי מהותי ייקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

על ידי המשך גישה או שימוש בשירות שלנו לאחר שתיקונים אלה ייכנסו לתוקף, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, במלואם או בחלקם, אנא הפסק להשתמש באתר ובשירות.

צור קשר

אם יש לך שאלות בנוגע לתנאים והתניות אלה, תוכל ליצור איתנו קשר:

 • במייל: info@feldartcollection.co.uk

 • על ידי ביקור בדף זה באתר האינטרנט שלנו: https://www.feldartcollection.co.uk/contact/

 • לפי מספר טלפון: 03300553091

 • בדואר: יחידה 8 Agecroft Trading Estate, Langley Road, Salford, M6 6JD

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal 0.00 ₪
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods